تبلیغات
ترجمه ای از قرآن


نویسنده: گل مریم
تاریخ: پنجشنبه 14 آذر 1392-21:11

نویسنده: گل مریم
تاریخ: چهارشنبه 11 تیر 1393-18:46

نَعْبُدُ: فعل مضارع مرفوع، متکلم مع الغیر، (ع ب د) صحیح سالم، ثلاثی مجرد، معلوم، متعدیادامه مطلبنوع مطلب: صرف آیات قرآن 
نویسنده: گل مریم
تاریخ: سه شنبه 4 بهمن 1390-02:11ب: حرف جر.
اسم: اسم ( س م و ) مجرور
الله: اسم جلاله ، معرفه به علم (و ل ه)، ال عهد ذهنی.
الرحمن: اسم مفرد مذکر ، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی،
الرحیم: اسم مفرد مذکر، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی،
نوع مطلب: صرف آیات قرآن