سخنى از  حضرت علی (ع ) كه در آن از تبعیت هواى نفس و درازى آرزو، مردم را بر حذر مى دارد :

اى مردم ، آن چه بیش از هر چیز دیگر مى ترسم كه بدان گرفتار آیید، دو چیز است: از هوا و هوس پیروى كردن و آرزوهاى دراز در دل پروردن.
پیروى هوا و هوس از حق منحرف مى كند و آرزوهاى دراز، آخرت را از یاد مى برد.

بدانید كه دنیا پشت كرده و شتابان مى گذرد. و از آن جز، ته مانده اى چون ته مانده آبى در ته ظرفى، كه آب آن ریخته باشند، باقى نمانده است.
بدانید، كه آخرت روى آورده است و هر یك از آن دو را فرزندانى است. شما فرزندان آخرت باشید نه فرزندان دنیا. زیرا هر فردى در روز قیامت به پدرش مى پیوندد.

امروز روز عمل است نه حساب و فردا، روز حساب است نه عمل.