تبلیغات
ترجمه ای از قرآن


نویسنده: گل مریم
تاریخ: پنجشنبه 14 آذر 1392-21:11

نویسنده: گل مریم
تاریخ: سه شنبه 8 مرداد 1392-14:06


بسم الله الرحمن الرحیم

و هم هنگام ضربت ابن مُلجم بر فرق آن حـضـرت زمـیـن بـلرزیـد و دریـاهـا بـه مـوج آمـد و آسـمـانـهـا مـتـزلزل گـشـت و درهـاى مـسـجـد بـه هـم خورد و خروش از ملائكه آسمانها بلند شد و باد سـیـاهـى سـخـت بـوزیـد كـه جـهـان را تـاریـك سـاخـت و جبرئیل در میان آسمان و زمین ندا در داد چنانكه مردمان بشنیدند و گفت :


تـَهـَدَّمـَتْ وَاللّهِ اَرْكـانُ الْهـُدى وَانْطَمَسَتْ اَعْلامُ التُّقى وَانْفَصَمَتِ الْعُرْوَةُ الْوُثْقى قُتِلَ ابـْنُ عـَمِّ الْمـُصـطـَفـى قـُتـِلَ الْوَصـِىُّ الْمـُجْتَبى قُتِلَ عَلِىُّ الْمُرْتَضى قَتَلَهُ اَشْقَى الاَشْقِیاءِ؛

به خدا سوگند كه در هم شكست اركان هدایت و تاریك شد ستاره هاى علم نبّوت و برطرف شـد نـشـانـه هـاى پـرهـیـزكـارى و گـسـیـخـتـه شـد عـروة الوثـقـاى اِل هـى و كـشـتـه شـد پـسـر عَمِّ محمّد مصطفى صلى اللّه علیه و آله و سلّم و شهید شد سیّد اوصیاء على مرتضى شهید كرد او را بدبخت ترین اشقیاء.
نوع مطلب: مناسبت ها