«بشر بن غالب اسدى» نقل مى كند:
روزى خدمت امام حسین(علیه السلام) رسیدم و آن حضرت درباره ارزش و ثواب خواندن قرآن با ما این چنین سخن گفت: